SPORDIHOONE
 
Ehituse algus
Nurgakivi panek 4. mai 2001
Ehitus
Avamine 1. september 2001
Sakala 4. september 2001